17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24

APRIL . 01 . 2009

Siena |Master Internazionale | con Maurizio Giammarco

JANUARY . 01 . 1970

Roma
Vaccheria Nardi
|Jazz Made In Rome
| Incontro con Maurizio Giammarco sul Jazz a Roma negli anni '70

JANUARY . 01 . 1970

Enna
|Giammarco & Bonafede Duo
| Maurizio Giammarco (saxes)
Salvatore Bonafede (piano)

JANUARY . 01 . 1970

Siena |Seminari estivi di Siena Jazz 45ma ed. | with M.Giammarco (sax-ensemble)

JANUARY . 01 . 1970

Roma-Alexander Platz |"Rendez Vous" | Maurizio Giammarco (saxes) Riccardo Del Fra (bass) Marcello Di Leonardo (dr) TRIO